Els RAEE y la Nostra Política Medioambiental


A l’actualitat, hem entrat en una dinàmica on els aparells electrònics tenen un cicle de vida determinat i aquests un cop obsolets son reposats per nous i més moderns. Però ¿que passa amb els antics?; dons que es reciclen per generar noves matèries primes o es reutilitzen alguns components per construir nous aparells, estem parlant dels Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE).

ACS Recycling, neix arrel de la necessitat d’implantar plantes de tractament per als RAEE, classificant-los, tractant-los, valoritzant-los i re-introduint-los en el mercat, ja sigui com a matèria primera o com components dels nous aparells.

L’objectiu de la nostra empresa es oferir els serveis de gestió dels RAEE als nostres clients, seguint la nostra filosofia de les 3 R Reduir, Reutilitzar i Reciclar,; sempre seguint el marc legal que exigeix la legislació Europea i Estatal.

LEGISLACIÓN RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

RD 110/2015 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/21/pdfs/BOE-A-2015-1762.pdf

Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh15/medioambiente/Documents/Durectiva%20residuos%20el%C3%A9ctricos%20y%20electr%C3%B3nicos.pdf

Ley 22/2011. De 28 de julio. De residuos y suelos contaminados.

https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

http://www.meu.cat/decret%201%202009.pdf

RD 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3715.pdf

 

La nostra intenció es oferir un servei de qualitat al client i a més ser lo mes nets amb el medi ambient possible.